Aktuality

August 2012 - SENIORVILLE TRENČÍN


V máji 2012 Iskierka nádeje SD, n.o. ukončila projekt rekonštrukcie areálu kaštieľa Záblatie na dom pre seniorov. V súčastnosti prebieha zariaďovanie kaštieľa i hospodárskej budovy vnútorným vybavením, úprava okolia a rozsiahleho parku.

Zariadenie sociálnych služieb Iskierky nádeje SD, n.o. bolo zaradené v auguste 2012 do siete poskytovateľov sociálnych služieb SENIORVILLE so samostatným názvom SENIORVILLE TRENČÍN (www.seniorville.sk) >>>

Zariadenie bude poskytovať v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia, denného stacionáru a podporovaného bývania.

Tešíme sa na našich nových klientov, ktorých privítame už čoskoro v našom novom zariadení v septembri roku 2012!

História kaštiela

Neskoro renesančný kaštieľ v Trenčíne, časť Záblatie bol postavený v prvej štvrtine 17. storočia okolo roku 1620. Je situovaný v severnej časti obce v anglickom parku zo začiatku 19. storočia o celkovej rozlohe takmer 30 000 m2. Bol postavený rodinou Serényiovcou na pôdoryse pretiahnutého obdĺžnika s predsunutou vežou ako dvojpodlažný dvojtrakt s nárožným arkierom a kaplnkou Narodenia Panny Márie. V interiéri dominuje na prízemí veľká vstupná hala a na poschodí veľká sála. Miestnosti a chodby na prízemí a poschodí sú zaklenuté barokovými valenými klenbami s lunetami a krížovými klenbami. Z obdobia založenia kaštieľa je i riešenie fasády - hladké, delené kamennými oknami s rímsami na deväť osí. Na južnej fasáde maľované slnečné hodiny s obrazom Pegasa z konca 17. storočia. Kaštieľ a veža majú zaklenutú manzardovú strechu pochádzajúcu z 18. storočia. Z tohto obdobia sa zachovali i rokokové dverné krídla a erb na veži. V priebehu 18. storočia bola kaplnka vybavená hodnotným barokovým interiérom. Do veže boli osadené hodiny s prevodovým mechanizmom na zvon datovaný rokom 1758. Začiatkom 19. storočia bol okolo kaštieľa založený anglický park s dendrologicky hodnotnými drevinami.

Posledným aristokratickým majiteľom kaštieľa bol gróf Elemír Teleki, ktorý predal v roku 1896 panstvo poslancovi uhorského parlamentu Vojtechovi Polyákovi. V roku 1897 došlo ku dohode medzi poslancom a grófom o archíve uloženom v kaštieli. Archív bol rozdelený na dve časti. Väčšia časť, ktorá sa dotýkala gemerských majetkov sa dostala do Budapešti a menšia časť vzťahujúca sa na Záblatie zostala majetkom poslanca Vojtecha, ktorý ho nechal naďalej v kaštieli. Vojtech Polyák prestaval kaštieľ v rokoch 1897 – 1900 na reprezentačné vidiecke sídlo.

Po smrti Vojtecha Polyáka sa majiteľom panstva stal jeho syn Štefan Polyák (*1882 †1946). Štefan sa narodil v Budapešti a vyštudoval právnické školy vo Viedni a Budapešti. Podnikol študijné cesty po krajinách západnej Európy a južnej Ameriky. Svoju politickú kariéru odštartoval ešte pred rokom 1918 v správe Trenčianskej župy ako hlavný župný notár. Po vzniku 1. ČSR začal hospodáriť na panstve Záblatie. Stal sa členom HSĽS, za ktorú sa stal jej poslancom i senátorom. Po vzniku prvej Slovenskej republiky bol naďalej poslancom snemu. Patril medzi prominentných slovenských politikov tej doby v oblasti hospodárstva. V roku 1945 emigroval do Švajčiarska a zomrel v Baden-Badene.

Kaštieľ je príkladom neskoro renesančného kaštieľa so zachovaným pôvodným dispozičným riešením a funkciami. Kaštieľ svojim architektonickým výrazom patrí ku skupine kaštieľov stredno - považského regiónu, pre ktorý je charakteristická blokovosť, typizácia tvaroého riešenia okien, portálov a využitie fortifikačných prvkov.