Iskierka nádeje, n.o.


Nezisková organizácia Iskierka nádeje, n.o. bola založená 31.12.2007. Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:

 • Sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti duchovných a kultúrnych hodnôt,
  - poskytuje sociálne služby (opatrovateľské služby, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb)
  - poskytuje materiálno-technické zabezpečenie najmä pre deti v detských domovoch a pre starších sociálne slabších občanov
 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd :
  - pomoc týraným deťom a ženám
 • Vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, a v tom najmä:
  - poriada semináre, prednášky, kurzy, školenia a usporadúva športové podujatia
  - poskytuje služby doplnkového vzdelávania
 • Informačných technológií
 • Tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, v tom najmä:
  - poskytuje služby súvisiace s organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí zameraných najmä na zachovanie ľudových tradícií a folklóru
  - poskytuje služby na obnovu kultúrneho bohatstva, ako napr. oprava sôch, malieb, historických budov
 • Služieb zameraných na pomoc pri vypracúvaní podporných projektov pre čerpanie prostriedkov z eurofondov